การตรวจหนังสือเดินทาง

 

1. หลักทั่วไปในการตรวจหนังสือเดินทาง

                1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจบุคคลและพาหนะทั้งปวงที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และจะออกไปนอกราชอาณาจักร หรือพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ารับคนโดยสารเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีที่พาหนะนั้นใช้ในราชการโดยเฉพาะ

                1.2 บุคคลหรือพาหนะที่เข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ตามช่องทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศใน                   ราชกิจจานุเบกษา

                1.3 คนต่างด้าวทุกคนรวมทั้งคนสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้ามาหรืออกไปนอกราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะโดยพาหนะประเภทใด หรือเดินทางเท้า มีหน้าที่ต้องกรอกรายการในเอกสารบัตรขาเข้าและบัตรขาออกหรือแบบ ตม.6 (Arrival and Departure Card) และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมกับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของตน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจรายการในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

1.4 เมื่อเห็นว่าถูกต้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่แพทย์ได้ตรวจโรคแล้ว ไม่ปรากฏมีโรคต้องห้ามข้อใด       ข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราตรวจตามประเภทของ                คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแก่ผู้ถือ กับให้ประทับตราตรวจเช่นเดียวกับที่ประทับในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางลงในบัตรขาเข้าหรือขาออก (บัตร ตม.6) ที่เก็บไว้ด้วย

 

2. การตรวจคนโดยสารขาเข้า ได้แก่

 

2.1  การตรวจคนโดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย

                 ก. หนังสือเดินทางไทยมี  3  ประเภท คือ

                                                1) เล่มสีแดง         หมายถึง  หนังสือเดินทางทูต

                                2) เล่มสีน้ำเงิน    หมายถึง  หนังสือเดินทางราชการ

                                3) เล่มสีน้ำตาล    หมายถึง  หนังสือเดินทางธรรมดา

                ข. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

                                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

 

 

                ค. เอกสารประกอบ

                                - หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                                - บัตรขาเข้า  (ตม.6 )

                                - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)

 

                ง. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                การตรวจผู้ถือหนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                                                (1) ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่กระทรวงการต่างประเทศ ออกให้เมื่อได้ผ่านการตรวจแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะประทับตราตรวจอนุญาต และเขียนคำว่า “ คนไทย ” ในช่อง VISA CLASS

                                                (2) ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ออกไปต่างประเทศเป็นเวลานาน ได้ขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางจากสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศ และมีหมายเหตุในหนังสือเดินทางว่า ออกให้แทนหนังสือเดินทางฉบับเดิม เลขที่ ลงวัน เดือน ปีเกิด เมื่อได้ผ่านการตรวจแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะประทับตราตรวจอนุญาต และเขียนคำว่า “ คนไทย ” ในช่อง VISA  CLASS            

                (3) ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ออกไปต่างประเทศเป็นเวลานาน ได้ขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางจากสถานทูตหรือกงสุลไทยในต่างประเทศ แต่มิได้หมายเหตุว่า “ได้ออกให้แทนหนังสือเดินทางฉบับเดิมที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้ ”    หรือถือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (CERTIFICATE OF IDENTITY) หรือถือเอกสารที่ทางการประเทศอื่นออกให้  หรือถือหนังสือเดินทางไทยที่หมดอายุ หรือถือหนังสือเดินทางไทยที่ถูกยกเลิกแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยลำดับ ดังนี้

                                                                - สารวัตรขาเข้าและสารวัตร Transit  สอบปากคำตามแบบบันทึกปากคำที่กำหนด โดยช่องรายการใดที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ให้แจ้งสาเหตุไว้ด้วย

                                                                - ตรวจประทับตราอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร และเขียนคำว่า              “ คนไทย ” ในช่อง VISA  CLASS

                                                                                                - ตรวจสอบหนังสือเดินทาง  ตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง เข้า – ออก ตรวจสอบภูมิลำเนา พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ในแบบบันทึกปากคำด้วย

                                                                - ส่งแบบบันทึกปากคำให้ สส.สตม. เป็นศูนย์เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบบันทึกปากคำ

                (4) ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่หมดอายุ   หรือถือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง                                  ( CERTIFICATE OF IDENTITY ) หรือเอกสารที่ทางการประเทศอื่นออกให้ หรือถือหนังสือเดินทางไทยที่ถูกยกเลิก ซึ่งถูกทางการต่างประเทศจับกุม ส่งตัวกลับ เข้ามาในราชอาณาจักร แต่ไม่มีหลักฐานการดำเนินคดีและมีพฤติการณ์ต้องสงสัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยลำดับ ดังนี้

 

 

                                                                - สารวัตรขาเข้าและ Transit  สอบปากคำตามแบบบันทึกปากคำที่กำหนด  โดยช่องรายการใดที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ให้แจ้งสาเหตุไว้ด้วย

                                                                - นัดหมายให้คนไทยดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อสืบสวนขยายผลที่ สส.สตม.

                                                                - ตรวจสอบหนังสือเดินทาง  ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้า – ออก  ตรวจสอบภูมิลำเนาพร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบดังกล่าวไว้ในแบบบันทึกปากคำด้วย

- ส่งแบบบันทึกปากคำ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ สส.สตม. ดำเนินการต่อไป

                                                                - เมื่อ สส.สตม. ดำเนินการแล้วเสร็จ  ให้ประทับตราอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร และเขียนคำว่า “ คนไทย ” ในช่อง VISA  CLASS

                                                                - ให้ สส.สตม. เป็นศูนย์เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลแบบบันทึกปากคำ

                        (5) ตรวจดูบัตรขาเข้า (ตม.6) ว่ากรอกข้อความด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่ โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เลขที่หนังสือเดินทางตรงกับหนังสือเดินทางหรือไม่ ในกรณีคนไทย ถ้าบัตรขาเข้าหายให้เขียนบัตรใหม่และแก้เลข TM. ให้ตรงกับบัตรขาออก โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามกำกับไว้เป็นหลักฐานด้วย กรณีไม่ทราบเลข TM. สามารถตรวจสอบได้จากระบบคอมพิวเตอร์อีกทางหนึ่ง

                                                (6) ตรวจสอบบัญชีเฝ้าดู จากระบบคอมพิวเตอร์และจากคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ว่ามีหมายจับหรือคำสั่งให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ หากมีก็ให้ดำเนินการตามระเบียบ หากไม่มีก็ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

                                                (7) ประทับตรา “ขาเข้า” ในหนังสือเดินทางและบัตรขาเข้า แล้วหมายเหตุใต้ตราว่า “คนไทย” พร้อมบันทึกหมายเลขเที่ยวบิน แล้วลงชื่อกำกับ

                                                (8) เก็บบัตรขาเข้าเพื่อนำไปตรวจสอบกับบัญชีคนโดยสารของบริษัทสายการบินให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วจึงนำไปส่งงานเตรียมและบันทึกข้อมูลดำเนินการต่อไป

                                (9) มอบหนังสือเดินทางคืนคนโดยสาร

2.2 การตรวจคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี ( NON - QUOTA IMMIGRANT VISA )                     

                                กรณีได้รับอนุญาตให้เดินทางออกไปต่างประเทศ และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในเวลากำหนด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่และแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ตรวจแล้วไม่พบว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 12 หรือ มาตรา 44            แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522  พนักงานเจ้าหน้าที่จะประทับตราตรวจและหมายเหตุใต้ตราประทับว่า “ คนภายใน ”

                ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 48, 50, 51

                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

 

                ข. เอกสารประกอบ

                - หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                - บัตรขาเข้า  (ตม.6 )

                - ใบสำคัญถิ่นที่อยู่  ( Residence Book) ซึ่งมี 3 ชนิด คือ

                1.  เล่มสีดำหรือสีน้ำเงิน          (ตม.11)

                2.  เล่มสีแดงหรือสีเลือดหมู    (ตม.15)

                3.  เล่มสีขาว                           (ตม.17)

                - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)

 

                ค. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                (1) ตรวจความถูกต้องและสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยก่อนที่คนต่างด้าวจะเดินทางไปต่างประเทศและกลับเข้ามา หนังสือเดินทางจะต้องได้รับการตรวจลงตราประเภท Non-Quota Immigrant VISA จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อน

                                (2) ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Certificate of Residence) และรายการสลักหลังแจ้งออกซึ่งมีอายุใช้ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทำการสลักหลังแจ้งเดินทางออก

                                (3) ตรวจความถูกต้องเรียบร้อยบัตรขาเข้า  (ตม.6) ถ้าบัตรขาเข้าหาย ให้เขียนบัตรใหม่และแก้เลข TM. ให้ตรงกันกับของขาออก โดยเจ้าหน้าที่ลงนามกำกับไว้เป็นหลักฐานด้วย

                                (4) ตรวจสอบบัญชีเฝ้าดูหรือหมายจับหรือบัญชีรายชื่อคนต้องห้ามว่าเป็นคนต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือไม่

                                (5) ประทับตรา “ใช้แล้ว” (USED) ลงบนการตรวจลงตรา (VISA) ในกรณีที่ใช้ได้ครั้งเดียว(SINGLE, ONE) พร้อมทั้งวันที่ที่เดินทางเข้ามา หากเป็นการตรวจลงตราหลายครั้ง(DOUBLE, SECOND, TRIPLE )ให้เขียนข้างตราประทับการตรวจลงตราว่าเป็นการเข้ามาครั้งที่เท่าใด เมื่อวันเดือนปีใด แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการตรวจลงตราให้เข้าหลายครั้งไม่จำกัดจำนวน (SEVERAL หรือ MULTIPLE) ไม่ต้องหมายเหตุในวีซ่า เพียงแต่ระวังไม่ให้เลยกำหนดอายุการใช้เท่านั้น

                                (6) ประทับตรา “ขาเข้า” ในหนังสือเดินทาง ในบัตรขาเข้าและในใบสำคัญถิ่นที่อยู่แล้วบันทึกหมายเลขเที่ยวบิน พร้อมลงนามกำกับที่ตรา “ขาเข้า” พร้อมหมายเหตุใต้รอยตราประทับว่า “คนภายใน”

                                (7) เก็บบัตรขาเข้าเพื่อนำไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโดยสารของบริษัทสายการบินให้ถูกต้องครบถ้วน จึงนำส่งงานเตรียมและบันทึกข้อมูล

                                (8) มอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและใบสำคัญถิ่นที่อยู่คืน

                                (9) หากการตรวจลงตราประเภท Non-Quota Immigrant VISA หมดอายุ แต่รายการสลักหลังแจ้งออก ยังมีอายุใช้ได้อยู่ให้ยึดหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและใบสำคัญถิ่นที่อยู่ แล้วนัดให้ไปรายงานตัวที่ งาน 2 กก.1 ตม.กทม. (ตรวจสอบออกใบสำคัญ)

 

                                (10) หากรายการสลักหลังแจ้งออกหมดอายุการใช้  (ตามปกติจะมีอายุการใช้ 1 ปี) ไม่ว่าการตรวจลงตราประเภท Non-Quota Immigrant VISA ยังมีอายุใช้ได้หรือไม่ก็ตาม ให้ดำเนินการโดยลำดับ ดังนี้

                                                (10.1) กรณีคนต่างด้าวเป็นบุคคลสัญชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หากขอรับการตรวจลงตรามาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ก็ให้ประทับตราตรวจอนุญาตตามประเภท วีซ่าแล้วแต่กรณี หากไม่ได้ขอวีซ่ามาก็ให้ประทับตราอนุญาตประเภท ผ.30 , ผผ.30 ,ผ.90หรือ ผผ.90 แล้วแต่กรณี และหากคนต่างด้าวมีความประสงค์จะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรอีก ให้แนะนำให้ไปรายงานตัวที่ งาน 2 กก.1 ตม.กทม. แล้วแต่กรณี

                                                (10.2) กรณีคนต่างด้าวเป็นบุคคลสัญชาตินอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หากขอรับการตรวจลงตรามาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ให้ผู้ตรวจดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ (10.1)  กรณีไม่ได้ขอวีซ่ามาจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยแยกได้เป็น 2 วิธี  คือ

                                                                - กรณีเป็นบุคคลสัญชาติของประเทศ ที่สามารถขอรับการตรวจลงตราประเภท Visa on Arrival ก็ให้ไปขอรับการตรวจลงตราก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้อยู่ในประเภท TR - 15 โดยหากคนต่างด้าวประสงค์จะมีถิ่นที่อยู่อีก ให้แนะนำไปรายงานตัวที่ งาน 2 กก.1 ตม.กทม.

                                                                - กรณีเป็นบุคคลที่ไม่สามารถขอ VISA on Arrival ได้ และไม่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ก็ให้ยึดหนังสือเดินทางและใบสำคัญถิ่นที่อยู่   แล้วนัดไปรายงานตัวที่ ฝอ.5 บก.อก.สตม.

 

2.3 การตรวจคนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 41

                                คนต่างด้าวในต่างประเทศที่มีความประสงค์จะขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ได้ยื่นคำร้องต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยจะแจ้งมาให้สำนักงานตรวจคน-เข้าเมืองพิจารณา  เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งคำสั่งอนุญาตไปโดยทางโทรเลข หรือมีหนังสือไปให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยทราบ เพื่อตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ ( Immigrant Visa ) ให้แก่คนต่างด้าวนั้นใช้เดินทางเข้ามาเพื่อขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

                                ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

                                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                                ข. เอกสารประกอบ

                                - หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                                - บัตรขาเข้า  - ขาออก   (ตม.6 )

                                ค. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                (1) ตรวจความถูกต้องและสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยตรวจดูการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ (Immigrant VISA) ว่ายังมีอายุใช้ได้หรือไม่

 

 

                                                (2) ตรวจความถูกต้องเรียบร้อย บัตรขาเข้า - ขาออก (ตม.6) ว่ากรอกข้อความเรียบร้อยหรือไม่ โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เลขที่หนังสือเดินทางตรงกับหนังสือเดินทางหรือไม่

(3) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนต้องห้ามว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรือมีหมายจับหรือไม่

                                                (4) แยกบัตรขาเข้า - ขาออกจากกัน เย็บบัตรขาออกไว้ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางไว้หน้าที่มีคำว่า  “ VISA ” ประทับตราขาเข้าพร้อมลงนามพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจไว้ด้านตรงข้าม เขียนหมายเลขประจำบัตรไว้ใต้ตราประทับ และเที่ยวบิน (Flight Number) ของการบินไว้ข้าง ๆ ตราประทับ

                                                (5) ประทับตรา “ใช้แล้ว” (USED) ลงบนการตรวจลงตรา (VISA) ในกรณีที่เป็นการอนุญาตครั้งเดียวพร้อมทั้งวันที่ที่เดินทางเข้ามา ในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและ      บัตรขาเข้า พร้อมทั้งนัดให้คนต่างด้าวไปรายงานตัวด้วยตนเอง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อจะรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ต่อไป

                                                (6) เก็บบัตรขาเข้าเพื่อนำไปตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อคนโดยสารของบริษัทสายการบินให้ถูกต้องและครบถ้วน  แล้วจึงนำส่งงานเตรียมและบันทึกข้อมูล

(7) มอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางคืนคนต่างด้าว

 

2.4 การตรวจคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

                คนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

                                                ก. ประเภทหนังสือเดินทางได้รับการตรวจลงตรา ( VISA )  ซึ่งได้แก่  การตรวจลงตรา ดังต่อไปนี้

                                (1) Diplomatic Visa,  Official Visa, Non – Immigrant Visa  และ  Special Entry Visa  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบหนังสือเดินทางที่มีการตรวจลงตรา ( VISA ) ดังกล่าวข้างต้น ต้องประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 90 วัน แล้วหมายเหตุ “ NON ….”  หากมีรหัสอักษร A ต่อท้าย เช่น B – A ให้ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี

                                (2) Tourist Visa   หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบหนังสือเดินทางที่มีการตรวจ  ลงตรา ( VISA ) ดังกล่าวข้างต้น จะประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 60 วัน แล้วหมายเหตุ “ TR ”

                                (3) Transit  Visa   หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบหนังสือเดินทางที่มีการตรวจ ลงตรา (VISA) ดังกล่าวข้างต้นจะประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 30 วัน แล้วหมายเหตุ  “ TS ”

                (4) Courtesy  Visa   หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบหนังสือเดินทางที่มีการตรวจ   ลงตรา ( VISA ) ดังกล่าวข้างต้น จะประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 30 วัน แล้วหมายเหตุ “ CY ”

                (5) Visa on Arrival   พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้  15 วัน แล้วหมายเหตุ “ TR – 15 ”

                (6) Non – Immigrant Visa รหัส O – A ( Long  Stay ) พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน   1  ปี แล้วหมายเหตุ “ Non –O -A ( Long  Stay )”

 

                                (7) คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาโดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรที่ได้รับการตรวจลงตราไม่ว่าประเภทใดก็ตาม หากมีความประสงค์จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และจะกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกตามสิทธิเดิม โดยขอรับ  Re - Entry Permit ไว้ล่วงหน้า  ( ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522 ) เมื่อเดินทางกลับเข้ามาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในประเภท และระยะเวลาเท่าเดิมตามที่อนุญาตไว้  แล้วหมายเหตุตามประเภทของการตรวจลงตราและต่อท้ายด้วย    “ Re” 

                                ข. ประเภทหนังสือเดินทางไม่ได้รับการตรวจลงตรา หรือได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา         ( VISA )  แบ่งออกเป็น

                                                (1) คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ไม่ได้รับการตรวจลงตราหรือได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรดังนี้

                                                                (1.1) ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นได้ทำความตกลงไว้กับรัฐบาลไทย  ซึ่งมีระบุความหมายของรหัสที่ให้ดังนี้

                                                                                - ผผ.หมายถึง การผ่อนผันร่วมกันทั้งประเทศไทยและประเทศ      นั้น ๆ แล้วตามด้วยจำนวนวันที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

                                                                                   - . หมายถึง การผ่อนผันเฉพาะประเทศไทย แล้วตามด้วยจำนวนวันที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

                                                                ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มเติมประเทศที่ ผผ.และ ผ. ตามนโยบายรัฐบาลทุกระยะ

                                                                (1.2) ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือเดินทางราชการของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นได้ทำความตกลงไว้กับรัฐบาลไทย

                                (1.3) ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ของประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นได้ทำความตกลงไว้กับรัฐบาลไทย  NON – 30 ได้แก่    กัมพูชา

                                (1.4) ผู้ถือหนังสือเดินทางซึ่งเดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยตั้งอยู่ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

                                                                (1.5) ผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและมีสัญชาติของประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนั้น 

 

 

                                                                (1.6) ผู้ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการประชุม หรือการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง  ( ผ.30 )

                                                                (1.7) ผู้ถือหนังหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (Asia – Pacific Economic Cooperation : APEC )  จำนวน  21  ประเทศ  และมีบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค ( APEC Business Travel Card : ABTC )  ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อประกอบธุรกิจ

                                ค. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

                                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                                ง. เอกสารประกอบ

                                - หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                                - บัตรขาเข้า   (ตม.6 )       

                                จ. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                การตรวจคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในกรณีมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่า หรือได้รับการยกเว้นวีซ่า ให้ตรวจโดยใช้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติโดยทั่ว ๆ ไปคือ

                                                (1) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางว่าถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่หรือไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนรูปด้วย แก้ไขข้อความหรือผ่าเล่ม หรือชำรุดหรือไม่ เป็นหนังสือเดินทางปลอมหรือไม่ บางครั้งต้องใช้การซักถาม สังเกตพฤติกรรม หรือพิจารณาดูความสูงของผู้ถือกับความสูงในหนังสือเดินทาง

                                                (2) ตรวจสอบว่าเป็นคนต้องห้ามหรือมีหมายจับในบัญชีคนเฝ้าดูหรือไม่หรือมีคำสั่ง      ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่

                                                (3) ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัตร ตม.6 ว่ากรอกข้อความเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่โดยมีชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง และสัญชาติ พร้อมลายเซ็น เป็นต้น

                                                (4) เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดแล้วให้ประทับตราขาเข้าในหนังสือเดินทางและบัตรขาเข้า โดยหมายเหตุที่รอยตราขาเข้าทั้งในหนังสือเดินทางและบัตรขาเข้าในช่อง VISA Class ตามประเภทต่าง ๆ เช่น  Non-B ,Non B-A หรือ Non R-A. ,Non - Re ,TR ,TS ,TR-15, ผ.30 , ผผ.30 , ผผ.90 , ผ.90, อน.ม.15 แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังต้องหมายเหตุเที่ยวบินไว้ที่ด้านบนของรอยตราขาเข้า พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจกำกับ แยกบัตรขาออกเย็บติดไว้ในหนังสือเดินทางในหน้าที่มี VISA

 

 

2.5 การตรวจคนต่างด้าวที่ถือ Seaman’ s Discharge Book

                ก. กรณีคนสัญชาติจีนโพ้นทะเลถือ Seaman’ s Discharge Book  ซึ่งไม่ได้รับการตรวจ      ลงตรา เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเป็นคนโดยสารพาหนะเครื่องบิน มีความประสงค์จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคนประจำพาหนะทางเรือและบริษัทเรือ หรือตัวแทนได้ยื่นสัญญาประกันต่อสำนักงาน         ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน  48  ชั่วโมง

                                                (1) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

                                                 - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                                                (2) เอกสารประกอบ

                                                 - Seaman’ s Discharge Book

                                                 - บัตรขาเข้า - ขาออก  (ตม.6 )

                                                                 - หลักฐานการประกันตัวจากบริษัทเรือ หรือตัวแทนบริษัทเรือที่             คนโดยสารนั้นจะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคนประจำพาหนะ

                                                - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)

                                                (3) ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                                (3.1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Seaman’s  Discharge  Book            จากคนต่างด้าวพร้อมบัตร ตม.ขาเข้า ตรวจว่ากรอกเรียบร้อยหรือไม่  โดยเฉพาะชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือน ปีเกิด  ตรงกับ  Seaman’s Discharge Book หรือไม่

                                                                (3.2) ตรวจสอบบัญชีต้องห้ามว่าเป็นคนต้องห้ามหรือไม่ หากไม่ใช่        คนต้องห้ามให้เย็บบัตร ตม.ขาออกไว้ใน Seaman’s Discharge Book ถ้าเป็นบุคคลต้องห้าม ก็ดำเนินการต่อไปตามมาตรา 12 หรือมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 แล้วห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร

                                                                (3.3) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการประกันตัวของบริษัทเรือหรือผู้แทนของบริษัทเรือที่คนโดยสารนั้นจะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคนประจำพาหนะยื่นขอประกันตัวไว้ ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้อนุญาตก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วว่าถูกต้องหรือไม่

                                                                (3.4) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 48 ชั่วโมง             พร้อมหมายเหตุเที่ยวบินและลายเซ็นผู้ตรวจ

                                                                (3.5) เก็บบัตรขาเข้าเพื่อตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้น ๆ แล้วรวบรวมส่งงานเตรียมและบันทึกข้อมูล

                                (3.6) มอบ Seaman’s Discharge Book  คืนคนต่างด้าว

                                ข. กรณีคนสัญชาติอื่น ๆ ที่ถือ Seaman’ s Discharge Book  ที่ไม่ได้รับการตรวจลงตรา           เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเป็นคนโดยสารพาหนะเครื่องบิน มีความประสงค์จะมาลงปฏิบัติหน้าที่เป็น

 

 

คนประจำพาหนะทางเรือและบริษัทเรือ หรือตัวแทนบริษัทเรือรับรองว่าจะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคนประจำพาหนะ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้  15  วัน

                                                (1) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

                                                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                                                (2) เอกสารประกอบ

                                                - Seaman’ s Discharge Book

                                                - บัตรขาเข้า - ขาออก  (ตม.6 )

                                                                - หนังสือรับรองของบริษัทเรือ หรือตัวแทนบริษัทเรือว่ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นคนประจำพาหนะเรือ

                                                (3) ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                                วิธีการปฏิบัติในการตรวจ Seaman’s Discharge Book ของคนโดยสารประเภทนี้ให้ดำเนินการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนสัญชาติจีนโพ้นทะเล แต่ตรวจและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 15 วัน

                                ค. คนต่างด้าวที่ถือ Seaman’ s Discharge Book  ที่ได้รับการตรวจลงตรา เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคนประจำพาหนะทางเรือ

                                                (1) เอกสารประกอบ

                                                - Seaman’ s Discharge Book

                                                - บัตรขาเข้า - ขาออก  (ตม.6 )

                                                (2) ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                                (2.1) ดำเนินการปฏิบัติเช่นเดียวกับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

                                                                (2.2) ตรวจประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามประเภทของการตรวจลงตรานั้น ๆ

 

2. 6 การตรวจบุคคลตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

คนต่างด้าวทีได้รับการอำนวยความสะดวก ( อน.ม.15 )  ให้ประทับตราอนุญาตประเภท อน.ม.15 ในหนังสือเดินทางและบัตรขาเข้า ( ตม. 6 )  ของเจ้าหน้าที่ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศประจำประเทศไทย เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย รวมทั้งคนในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมักจะเป็นระยะยาวจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ หรือเป็น ปี ๆ ( The Complement )  กำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าใดนั้น ต้องสังเกตจากตราประทับซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับตราอนุญาตให้ไว้ครั้งแรกเป็นสำคัญ

 

                                ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

                                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34                         

ข. เอกสารประกอบ

                                - หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                                - บัตรขาเข้า  - ขาออก   (ตม.6 )

                                ค. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                (1) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ           คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้ตรวจสอบหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางว่า ได้รับการตรวจลงตราหรือไม่ หากพบว่ามีการตรวจลงตรา พนักงานเจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาต สำหรับระยะเวลาการอนุญาตให้เป็นไปตามประเภทของการตรวจลงตรา

                                (2) กรณีตามข้อ 1 หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบแล้วพบว่า หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ไม่ได้รับการตรวจลงตรา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า บุคคลผู้นั้นถือสัญชาติใด เป็นคนชาติของประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการกับประเทศไทย หรือเป็นคนชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หรือคนชาติที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางของด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่รัฐมนตรีกำหนดหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าเป็นคนชาติที่ได้รับสิทธิตามกรณีดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราอนุญาต แล้วแต่กรณีลงในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้นั้น  ส่วนระยะเวลาอนุญาตให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือตามที่ได้รับการยกเว้นหรือตามที่ได้รับการตรวจลงตราแล้วแต่กรณี

                                (3) ในกรณีที่ตรวจพบบุคคลซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ที่เดินทางออกไปแล้ว เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางว่า บุคคลผู้นั้นได้ขอสงวนสิทธิตามที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ( RE – ENTRY PERMIT หรือ RE – ENTRY VISA ) ไว้ก่อนที่จะเดินทางออกไปหรือไม่   หรือได้รับการตรวจลงตราหรือไม่ หากปรากฏหลักฐานว่า ได้มีการขอสงวนสิทธิดังกล่าวหรือได้รับการตรวจลงตรา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตราตรวจอนุญาตให้บุคคลผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้ต่อไปเท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้ตามสิทธิเดิม การตรวจบุคคลประเภทนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจลงลายมือชื่อกำกับไว้และให้ปฏิบัติทำนองเดียวกับในบัตร ตม.6 ( ARRIVAL CARD ) ด้วย โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ

 

 

2.7  การตรวจพบผู้โดยสารที่เป็นบุคคลต้องห้าม

                                ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ..2522 มาตรา 12 มาตรา 16

                                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                                ข. เอกสารประกอบ

                                - หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                                - บัตร ตม.6

                                - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)

                                ค. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

(1)    ตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                                                (2) ตรวจบัญชีเฝ้าดู  ซึ่งประกอบด้วยบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร และบุคคลที่มีหมายจับของทางราชการ

                                (3) ตรวจปัจจัยในการยังชีพ

                                (4) ต้องไม่เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือรับจ้างทำงาน

                                (5) ตรวจโรคต้องห้าม 

 (6) สังเกตพฤติการณ์ของบุคคลที่เข้ามา ว่าจะเป็นคนที่เป็นภัยต่อสังคมหรือคนที่น่าจะก่อเหตุร้ายหรืออันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือราชอาณาจักร

                                                (7) สังเกตพฤติการณ์ของบุคคลที่เข้ามาว่าเพื่อค้าประเวณี เพื่อประกอบกิจที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือเพื่อค้าหญิงหรือเด็กหญิงตามพระราชบัญญัติค้าหญิงและเด็กหญิง พ..2471

                                                (8) สังเกตพฤติการณ์ของบุคคลที่เข้ามา  เพื่อการค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร

                                                (9) พิจารณาตรวจบุคคลต่างด้าว ที่อาจจะไม่มีเงินติดตัว   หรือประกัน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย

                                                (10) กรณีพบว่าเป็นบุคคลต้องห้ามเข้าราชอาณาจักร  ดำเนินการส่งงาน  Transit เพื่อดำเนินการด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี) 

                                                (11) กรณีตรวจสอบจากระบบบัญชีเฝ้าดูพบเป็นบุคคลเป้าหมาย BLACK LIST หรือ  WACTH  LIST ให้ปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฏในระเบียบนั้นๆ

 

2.8  การตรวจพบผู้โดยสารถือหนังสือเดินทางไม่สมบูรณ์

                                ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ..2522 มาตรา 12

                                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

 

                                ข. เอกสารประกอบ

                                - หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                                - บัตร ตม.6

                                ค. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                (1) ตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง      ต้องดูว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและถูกแจ้งยกเลิกการใช้หรือไม่  หนังสือเดินทางที่ถูกต้องจะต้องออกโดยรัฐบาลของประเทศที่ผู้ถือสังกัดอยู่ ระบุชื่อ ชื่อสกุล อาชีพ ตำหนิ รูปพรรณ รูปถ่าย มีข้อความให้ใช้เดินทางได้เป็นการทั่วไป ไม่มี      ข้อห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร และยังมีอายุใช้ได้สมบูรณ์ขณะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และเมื่อพิจารณาดูรูปถ่ายจะต้องถูกต้องตรงกับผู้ถือ ไม่มีตำหนิหรือร่องรอยการเปลี่ยนรูป วัน เดือน ปีที่ออกเอกสารจะต้องไม่มีการแก้ไขหรือไม่มีร่องรอยการแก้ไขข้อความในหนังสือเดินทาง รูปเล่มจะต้องมีหน้ากระดาษเรียงครบทุกหน้า ไม่มีการแทรกหน้าหรือผ่าเล่ม ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ BLACK LIGHTบางครั้งต้องใช้การซักถามประกอบ

                                                (2) กรณีตรวจพบว่าหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ (เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ) จะดำเนินการส่งงาน Transit เพื่อดำเนินการด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรแล้วแต่กรณี)

                                (3) กรณีพบการกระทำความผิดกฎหมายของรัฐบาลไทย ดำเนินการจับกุม หากเป็นคนไทยนำส่ง สน.ดอนเมือง  คนต่างด้าวนำส่งงาน Transit ดำเนินคดีต่อไป

 

3.  การตรวจบุคคลที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร  ได้แก่

 

3.1  การตรวจคนไทย

                   ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522

                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                   ข. เอกสารประกอบ

- หนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ออกหนังสือเดินทางเป็นแบบ E-Passport แล้ว

 

 

 

 

 

ตัวอย่างหนังสือเดินทางไทย


 

 

 

 

                                                - บัตรขาเข้า-ขาออก ตม.6 เป็นบัตรที่มีรายละเอียดให้กรอกทั้งขาเข้าและขาออก โดยสายการบินจะทำหน้าที่แจกให้ เมื่อมีการ Check-In

 

 

ตัวอย่างบัตร ตม.6

 

 

 

 

 

 

                                             

  

 

                                         - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามการออกแบบของสายการบินนั้น ๆ

 

ตัวอย่างบัตรที่นั่งของบริษัทการบินไทย

 


 

                                ค. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ                                          

(1) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางไทย โดยให้ใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ  วันหมดอายุ ความเรียบร้อยของเอกสารทุกหน้าไม่มีร่องรอยการแก้ไข  หากสงสัยให้ขอดูบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางการรับรอง                                     

(2) ตรวจสอบบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับบุคคลที่ปรากฏใน หนังสือเดินทางหรือไม่                                               

(3) ตรวจสอบชื่อในหนังสือเดินทางตรงกับชื่อในบัตรที่นั่ง  และบัตร ตม.6 หรือไม่  ชื่อในเอกสารทั้ง 3 อย่าง ต้องถูกต้องตรงกัน

(4) ตรวจสอบรายละเอียดในบัตร ตม.6 ว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนตรงกับหนังสือเดินทางหรือไม่

(5) บันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ระบบตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบว่า เป็นบุคคลที่ทางการห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือมีหมายจับ หรือถูกอายัดตัวยับยั้งหรือหนังสือเดินทางถูกแจ้งยกเลิกแล้วหรือไม่  โดยพิมพ์เที่ยวบิน, หมายเลขบัตร ตม.6 รหัสสัญชาติ (T03) และหมายเลขหนังสือเดินทาง

(6) เรียกข้อมูลหนังสือเดินทางไทย จากกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมาตรวจสอบ 

(7) เมื่อข้อมูลถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ตรวจสอบเป้าหมายต่าง ๆ ของทางราชการ และบันทึกข้อมูลการเดินทางออก

                               

 

ตัวอย่างตราประทับขาออก

Rectangular Callout: หมายเลขเที่ยวบิน EX.  TG.991
Rectangular Callout: ลงลายมือชื่อ จนท. ผู้ตรวจอนุญาต

 

 

 

 


                                                ระหว่างตรวจสอบหากพบปัญหาหรือข้อสงสัยใด ให้กดไฟแดงเรียกนายตำรวจ          ผู้ควบคุมด้านหลังช่องตรวจ รับไปดำเนินการตรวจสอบต่อไป

                       (8) ประทับตราตรวจอนุญาตขาออกในหนังสือเดินทางในหน้าที่มีคำว่า “VISA” หรือ “ตรวจลงตรา”   บัตร ตม.6 ทั้งขาเข้า และขาออก  โดยให้หมายเหตุเที่ยวบินข้างตราขาออกทั้งในหนังสือเดินทาง และบัตร ตม.6 (ส่วนขาออก) พร้อมลงลายมือเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอนุญาต และในบัตร ตม.6 (ส่วนขาออก) ให้ หมายเหตุด้วยว่า “คนไทย”

(9) แยกบัตร ตม.6 (ส่วนขาเข้า)  เย็บติดไว้ในหนังสือเดินทางหน้าเดียวกับที่ประทับตราขาออก  เย็บบัตร ตม.6 (ส่วนขาออก) กับบัตรที่นั่ง แล้วส่งคืนให้ผู้โดยสารพร้อมหนังสือเดินทาง

 

3.2  การตรวจคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (คนภายใน)

                เมื่อจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร    หากมีความประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก  จะต้องนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่สลักหลังทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว (Non-Quota Immigrant VISA) เสียก่อน

                   ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                       - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522 มาตรา 48 , 50

                       - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                   ข. เอกสารประกอบ

                       - หนังสือเดินทางไทย หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                       - ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.11 ตม.15  และตม.17 )

 

                       - บัตร ตม.6

                                                - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)

                   ค. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                (1) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ตลอดจนการตรวจลงตราเพื่อที่จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA) และความสมบูรณ์ของรายการสลักหลังการแจ้งออก ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่ซึ่งมีอายุใช้ 1 ปี นับแต่วันที่ทำการสลักหลังแจ้งออก (ถ้าคนภายในประสงค์จะสละถิ่นที่อยู่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกจะต้องยึดใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวไว้ด้วย)

                                                (2) ตรวจสอบบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางและใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือไม่

                                                (3) ตรวจสอบชื่อในหนังสือเดินทางตรงกับชื่อในบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) และบัตร ตม.6 หรือไม่  ชื่อในเอกสารทั้ง 3 อย่างต้องถูกต้องตรงกัน

                                                (4) ตรวจสอบรายละเอียดในบัตร ตม.6 ว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนตรงกับหนังสือเดินทางหรือไม่

 


ตัวอย่างตราประทับ NON-QUOTA

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างตราประทับสลักหลังแจ้งออก


 

 

                                                (5) บันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ระบบตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบเป้าหมาย บัญชีเฝ้าดู โดยเรียกหน้าจอคนภายใน พิมพ์หมายเลขเล่ม รหัสด่าน หมายเลขคนภายใน และปีที่ออกเล่มใบถิ่นที่อยู่ แล้วเรียกข้อมูลคนภายใน เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ตรวจสอบเป้าหมายบัญชีเฝ้าดูต่างๆ ของทางราชการและบันทึกข้อมูลการเดินทางออก                                           

                                                (6) ประทับตราตรวจอนุญาตขาออกในหนังสือเดินทาง ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และบัตร ตม.6 ทั้งขาเข้า – ขาออก โดยให้หมายเหตุเที่ยวบินข้างตราขาออกทั้งในหนังสือเดินทางและบัตร ตม.6           (ส่วนขาออก) พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอนุญาต และใต้ตราประทับให้หมายเหตุ “คนภายใน”

 

Rectangular Callout: หมายเลขเที่ยวบิน EX.  TG.991ตัวอย่างตราประทับตรวจคนภายใน

Rectangular Callout: ลงลายมือชื่อ จนท. ผู้ตรวจอนุญาต

คนภายใน

 

 

 

 


                                                (7) แยกบัตร ตม.6 (ส่วนขาเข้า)  เย็บติดไว้ในหนังสือเดินทางหน้าเดียวกับที่ประทับตราขาออก  เย็บบัตร ตม.6 (ส่วนขาออก) กับบัตรที่นั่ง แล้วส่งคืนให้ผู้โดยสารพร้อมหนังสือเดินทาง

 

3.3  คนต่างชาติที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

                                            คนต่างด้าวประเภทนี้  หมายถึง  บุคคลที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  แบ่งออกเป็นประเภท  คือ

- หนังสือเดินทางได้รับการตรวจลงตรา

- หนังสือเดินทางไม่ได้รับการตรวจลงตราหรือยกเว้นการตรวจลงตรา

 

ตัวอย่างหนังสือเดินทางต่างชาติ

 

               

               

 

                                ก.หนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจลงตรา

                                   (1) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                       - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522

                                       - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                                       - พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.. 2520 (BOI)                                                                                                                         

                                       -  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.. 2514                                                                                                                                       

 

 

 

 

                   (2)  เอกสารประกอบ

                       - หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                       - บัตร ตม.6 (ขาออก)

                       - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)

                   (3) ขั้นตอนการตรวจ และวิธีปฏิบัติ

                                                (3.1) ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง วันหมดอายุ

(3.2) ตรวจสอบบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางว่าเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ปรากฏในหนังสือเดินทางหรือไม่

                                                (3.3) ตรวจสอบชื่อในหนังสือเดินทางตรงกับชื่อในบัตรที่นั่ง  และบัตร ตม.6 หรือไม่ ชื่อในเอกสารทั้ง  3  อย่าง ต้องถูกต้องตรงกัน

                                                (3.4) บันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ระบบตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบว่า เป็นบุคคลที่ทางการห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือมีหมายจับ หรือถูกอายัด ยับยั้งหรือไม่  โดยพิมพ์เที่ยวบิน หมายเลขบัตร ตม.6 แล้วเรียกข้อมูลจากขาเข้าตรวจสอบว่ามีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจริงหรือไม่

                                                                -  กรณีพบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏที่หน้าจอตรงกับในหนังสือเดินทางหรือไม่ หากถูกต้องตรงกันให้ตรวจสอบเป้าหมายต่างๆ ของทางราชการ และบันทึกข้อมูลการเดินทางออก

                                                                - กรณีไม่พบข้อมูล ให้ใช้หนังสือเดินทางอ่านผ่านเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอัตโนมัติ หรือพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน แล้วให้ตรวจสอบเป้าหมายต่าง ๆ ของทางราชการ และบันทึกข้อมูลการเดินทางออกตรวจสอบกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาตหรือไม่ โดยดูจากตราประทับขาเข้า หรือตราอนุญาตให้อยู่แล้วแต่กรณี   คนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดอนุญาตให้นำตัวมอบให้พนักงานเปรียบเทียบปรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่คือ (เปรียบเทียบปรับวันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท) กรณีอยู่เกินกำหนดไม่เกิน 24 ชั่วโมง เพราะมีเหตุความจำเป็น ให้ผ่อนผันการเปรียบเทียบปรับลงในหนังสือเดินทางและบัตร ตม.6 ขาออก แล้วรายงานตามระเบียบ

(3.5) กรณีไม่พบเป้าหมายฯ และไม่เกินกำหนดอนุญาตให้ประทับตราขาออกในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง และบัตร ตม. 6 (ส่วนขาออก) สำหรับการประทับตราขาออกในหนังสือเดินทาง ให้ประทับตราใกล้ตราประทับขาเข้าให้มากที่สุด โดยให้หมายเหตุเที่ยวบินข้างตราขาออก ทั้งในหนังสือเดินทาง และบัตร ตม. 6 พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจอนุญาต

 

 

 

 

(3.6) เย็บบัตร ตม. 6 (ส่วนขาออก) กับบัตรที่นั่ง แล้วส่งคืนให้ผู้โดยสารพร้อมหนังสือเดินทางกรณีที่คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาโดยเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินราชการ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจหนังสือเดินทาง  เมื่อจะออกโดยเครื่องบินพาณิชย์ ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาจากหน่วยราชการนั้น ๆ การตรวจให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
 

ตัวอย่างตราประทับขออยู่ต่อ

 

 

                

3.4  การตรวจคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย

 

การตรวจหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย หนังสือเดินทางออกโดยสถานทูตของชาตินั้นในประเทศไทย เด็กหรือคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยจะต้องแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนท้องที่ หรือที่ทำการเขตตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร แล้วนำสูติบัตรพร้อมกับหนังสือเดินทางมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

                                ก. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522

                - พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.. 2499

                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

 

 

                                ข. เอกสารประกอบ           

                       - หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                       - บัตรขาออก (ตม.6)

                       - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)

                                ค. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                (1) ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง

                       (2) บุคคลประเภทนี้ จะไม่มีตราขาเข้า ให้ตรวจสอบเอกสารการแจ้งเกิด

                       (3) บันทึกข้อมูลการเดินทางออก

                                                (4) ประทับตราขาออกในหนังสือเดินทาง และบัตร ตม.6 ให้หมายเหตุใต้ตราประทับ   ขาออก ในหนังสือเดินทางว่า “เด็กเกิดในประเทศไทย สูติบัตรเลขที่  ......... ออกให้ที่ไหน......... วัน-เดือน-ปี         ที่แจ้งเกิด หรือออกสูติบัตร ส่วนในบัตรตม.6 (ขาออก) ให้หมายเหตุว่า “ ต้องห้าม”  และรายละเอียดอื่น ๆ เหมือนในหนังสือเดินทาง

                                                (5) เย็บบัตรตม.6 (ส่วนขาออก) กับบัตรที่นั่ง แล้วส่งคืนให้ผู้โดยสารพร้อมหนังสือเดินทาง

 

Rectangular Callout: หมายเลขเที่ยวบิน EX.  TG.991                                                                  ตัวอย่างตราประทับ

Rectangular Callout: ลงลายมือชื่อ จนท. ผู้ตรวจอนุญาต

 


                                             เด็กเกิดในประเทศไทยตามสูติบัตรเลขที่…………………

                                                   ออกให้ที่………………………เมื่อ………………………       

3.5 การตรวจคนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ  

                                กรณีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อแต่งงานแล้วได้สัญชาติตามสามี จึงขอหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องมีใบทะเบียนสมรสมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 

 

             ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522

                - พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.. 2508

                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

             ข. เอกสารประกอบ

                - หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

                - ใบสำคัญการสมรส (ทะเบียนสมรส)

                - บัตร ตม.6 (ขาออก)

                                         - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)

             ค. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

                                บุคคลประเภทนี้ไม่มีตราขาเข้า ให้ตรวจเหมือนกับการตรวจหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยต่างกันที่การหมายเหตุใต้ตราขาออกในหนังสือเดินทาง ให้หมายเหตุว่า “ผู้หญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าวชาตินั้นๆ ในประเทศไทย ตามทะเบียนสมรสเลขที่เท่าใด ออกให้ที่ใด วัน/เดือน/ปี ที่ จดทะเบียน หรือ วันที่ออกทะเบียนสมรสนั้น ส่วนในบัตร ตม. 6 ขาออก หมายเหตุว่า “ต้องห้าม” รายละเอียดอื่นๆ เหมือนในหนังสือเดินทาง

 
ตัวอย่างตราประทับหญิงไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ

Rectangular Callout: หมายเลขเที่ยวบิน EX.  TG.991
Rectangular Callout: ลงลายมือชื่อ จนท. ผู้ตรวจอนุญาต

ผู้หญิงไทยสมรสกับคนต่างด้าวสัญชาติ………………………….ในประเทศไทย

ตามทะเบียนสมรสเลขที่………ออกที่……….. วัน……….เดือน………..ปี……..

 
 

 

 

 


3.6 การตรวจอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก   (RE-ENTRY PERMIT)

                                เมื่อคนโดยสารที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON  IMMIGRANT VISA) ประเภทท่องเที่ยว (TOURIST  VISA)  ประเภทคนเดินทางผ่าน (TRANSIT VISA) ก็ดี เมื่อได้รับอนุญาต ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว หากประสงค์จะเดินทางออกไปต่างประเทศ โดยระยะเวลาในการได้รับอนุญาตเดิมยังเหลืออยู่ และจะขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก           

 

ถ้าคนต่างด้าวนั้นขอ RE-ENTRY PERMIT  ไว้ ก็สามารถใช้เดินทางกลับมาพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ได้เท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม    และสามารถที่จะดำเนินการได้  ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ ในวันที่คนโดยสารผู้นั้นเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยให้ดำเนินการหลังจากที่ได้ทำการ Check-in จากสายการบินที่ตนจะเดินทางแล้ว จึงมาดำเนินการขอสงวนสิทธิ ฯ  ก่อนไปขอรับการตรวจอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

                                ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522 มาตรา 39         

                                         - กฏกระทรวง ฉบับที่  12  (..2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง             .. 2522

               - คำสั่ง ตร.ที่ 51/2537 ลงวันที่ 19 มี.. 2537

                   ข. เอกสารประกอบ

                - หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้รับการตรวจ

                - แบบคำร้อง ตม.8

                - บัตรที่นั่ง (BOARDING  PASS)

                - รูปถ่ายขนาด 4X6 ..จำนวน 1 รูป

                   ค. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

                                                (1) เมื่อคนต่างด้าวซึ่งเป็นคนโดยสารของสายการบินที่จะเดินทางออกในวันนั้นยื่นคำร้องตามแบบ ตม.8 ที่ได้กรอกข้อมูลซึ่งได้ติดรูปถ่ายขนาด 4X6 ..จำนวน 1 รูปเรียบร้อยแล้ว พร้อมแสดงตั๋วเครื่องบิน บัตรที่นั่งของสายการบิน (BOARDING  PASS)  และแจ้งว่าจะขอสงวนสิทธิ์ในการกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (RE-ENTRY PERMIT)  จำนวนกี่ครั้ง ( Single หรือ Multiple)

                                                (2) พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งตรวจสอบการตรวจลงตราของขาเข้าว่าถูกต้องตามประเภทวีซ่า และให้อนุญาตถูกต้องหรือไม่ ตลอดจนยังมีระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ราชอาณาจักรเหลืออยู่

                                                                (3) แจ้งคนต่างด้าวชำระค่าธรรมเนียมตามจำนวนครั้งที่ขอสงวนสิทธิ (กฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับ 1 ครั้ง  และค่าทำเนียม 3,800 บาท  สำหรับหลายครั้ง)

                                                (4) เมื่อ รอง สว. หรือ สว. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้ว ประทับตราRE-ENTRY PERMIT ลงในหนังเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยระบุวันที่ประทับตรา วันที่สิ้นสุดการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร จำนวนครั้ง จำนวนคน  ประเภทของการตรวจลงตราในหนังสือเดินทาง และลำดับการได้รับการตรวจลงตรา / ปีพ.ศ. ให้ปรากฎลงในตราที่ประทับ และให้รอง สว.ฯ ขึ้นไป ใน          งานขาออก เป็นผู้ลงนามในตราประทับเพื่ออนุญาตให้กลับเข้ามาอีก และประทับตราส่วนราชการไว้เป็นสำคัญ

                                                (5) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่ขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนต่างด้าว    คืนหนังสือเดินทางและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ตัวอย่างตราประทับ  RE-ENTRY PERMIT


 

 

3.7  การตรวจคนไทย หรือคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางร่วม

                                ก. กรณีเป็นคนไทยถือหนังสือเดินทางร่วม ซึ่งมักจะพบเห็นคือ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปดูงานเป็นหมู่คณะ

                                   (1) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                       - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522

                                       - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                                   (2) เอกสารประกอบ

                                       - หนังสือเดินทางไทยร่วม หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางร่วม

                                       - บัตร ตม.6   คนละ  1 ฉบับ

                                       - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)  ระบุชื่อของแต่ละบุคคลที่เดินทาง

                                   (3) ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

                                                              ขั้นตอนและวิธีการเหมือนการตรวจหนังสือเดินทางไทย โดยตรวจลักษณะเดียวกันจนครบทุกคน แล้วประทับขาออกในหนังสือเดินทางเพียงรอยตราเดียว  โดยหมายเหตุจำนวนคนใต้ รอยตราประทับเท่าจำนวนคนที่เดินทางออก พร้อมส่งคืนบัตรที่นั่งที่เย็บติดกับบัตร ตม. และหนังสือเดินทาง

                                                       ข. กรณีเป็นคนต่างด้าวซึ่งถือหนังสือเดินทางร่วม  ซึ่งมักจะพบเห็น คือ  บิดา หรือมารดาถือหนังสือเดินทางร่วมกับบุตรอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

 

 

 

                                   (1) ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                       - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522

                                       - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34

                                       - พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.. 2520 (BOI)                                                                                                                         

                                       -  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.. 2514                                                                                                                                     

                                   (2) เอกสารประกอบ

                                       - หนังสือเดินทางร่วม  หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางร่วม

                                       - บัตร ตม.6 (ขาออก) คนละ 1 ฉบับ

                                                                - บัตรที่นั่ง (Boarding Pass)  ระบุชื่อของบุคคลที่เดินทางเป็นรายบุคคล

                                   (3) ขั้นตอนการตรวจ  และวิธีการปฏิบัติ

                                                      ขั้นตอนและวิธีการเหมือนกับการตรวจหนังสือเดินทางคนต่างชาติ  โดยตรวจลักษณะเดียวกันจนครบทุกคน โดยประทับรอยตราขาออกในหนังสือเดินทางเพียงรอยตราเดียว  แล้วหมายเหตุใต้รอยตราประทับตามจำนวนคนต่างด้าวที่เดินทางออก   พร้อมส่งคืน บัตรที่นั่งที่เย็บติดกับบัตร ตม.6 และหนังสือเดินทางร่วมนั้น

 

3.8 การเปรียบเทียบปรับคนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดอนุญาต

                                เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประจำช่องตรวจหนังสือเดินทาง  ตรวจพบคนต่างด้าวอยู่เกินกำหนดอนุญาต จึงส่งตัวให้พนักงานเปรียบเทียบปรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่             

                   ก. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.. 2522

                - บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.เข้าเมือง (ฉบับที่ 5) ลง 23 เม.. 41

                - ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34                

                   ข. เอกสารประกอบ

                - หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

                - บัตร ตม.6(ขาออก)

                - บัตรที่นั่ง (Boarding  Pass) 

                   ค. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

                                         (1) แจ้งให้ผู้โดยสาร/ผู้ต้องหาทราบว่า อยู่เกินกำหนดอนุญาตกี่วัน และต้องเสียเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงินเท่าใด (อัตราค่าปรับ 200 บาท/วัน)

                                         (2) กรณีผู้โดยสาร/ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบปรับ โดยมีเงินค่าปรับครบตามจำนวนที่เปรียบเทียบ เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบบันทึกรายละเอียดลงในแบบบันทึกการเปรียบเทียบของ ตร. ให้ครบถ้วนถูกต้อง  แล้วให้ผู้ต้องหา ผู้สอบสวน และผู้จดอ่าน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

                                         (3) พนักงานเปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับ และออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับตามแบบของ ตร. มอบต้นฉบับให้ผู้ต้องหา และเก็บคู่ฉบับ 2 ฉบับไว้เป็นหลักฐาน

                                         (4) พนักงานเปรียบเทียบปรับ ประทับตราอนุญาตในหนังสือเดินทาง และบัตร ตม.6 พร้อมจดบันทึกการเปรียบเทียบปรับลงในหนังสือเดินทางและบัตร ตม.6

                                         (5) เย็บบัตร ตม.6 (ขาออก) กับบัตรที่นั่ง แล้วส่งคืนให้ผู้โดยสาร พร้อมหนังสือเดินทาง

 

กรณีผู้โดยสาร/ผู้ต้องหาปฏิเสธ  ไม่มีเงินค่าปรับ หรือไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบ ให้จับกุม ส่ง  พนักงานสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง    เพื่อดำเนินการนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไป

 

 

------------------------------------------------------------